Back to List
Rozaliya Olenyeva
hoyoverse
FERVENT TEMPO △
Moves
Blazing Tones

Greatsword attacks.